3 otázky, které by si měl klást příjemce dotace ve výzvě
č. 101 IROP – „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“

Řídicí orgán IROP vyhlásil 31. května 2021 průběžnou výzvu č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ zaměřenou na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Do 3.2.2022 bylo v této výzvě podáno 422 žádostí o podporu.

Jste-li právě Vy tím šťastlivcem, který podal žádost o podporu včas a podle předběžných výsledků dostupných zde by právě Vaše žádost měla být podpořena, jistě se zamýšlíte nad otázkami, které by si měl klást každý příjemce dotace.

Níže uveřejňuji odpovědi na dotazy, které mi klienti kladli nejčastěji.

Co znamená, že jsem dotovaný zadavatel?

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v § 4 rozděluje zadavatele do třech kategorií – na zadavatele veřejné, sektorové a dotované.

Veřejnými zadavateli jsou Česká republika a její organizační složky, Česká národní banka, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (obce) a jejich příspěvkové organizace a také právnické osoby, které byly zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, nemají průmyslovou nebo obchodní povahou a jsou financovány nebo kontrolovány převážně jiným veřejným zadavatelem.

Sektoroví zadavatelé jsou zadavatelé vykonávající relevantní činnost na základě zvláštního či výhradního práva (koncese) nebo zadavatelé, nad nimiž veřejný zadavatel může uplatňovat dominantní vliv. Takoví zadavatelé operují zj. v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství aj.

Poslední kategorií jsou právě dotovaní zadavatelé. Jedná se o zadavatele, kteří zakázku hradí z veřejných zdrojů (rozpočtu veřejného zadavatele, z rozpočtu Evropské unie nebo jiného veřejného rozpočtu) a dostávají na ni více než 50% dotaci (s dotací 50,0 % tedy dotovaný zadavatel nejste, ale s dotací 50,1 % už ano) nebo více než 200 mil. Kč. Zákon o zadávání veřejných zakázek sice již od roku 2016 s pojmem „dotovaný zadavatel“ nepracuje, ale dané označení se používá i nadále. To je důvod, proč pojem „dotovaný zadavatel“ v § 4 příslušného zákona nenajdete. Obecně lze říci, že s ohledem na výši dotace ve výzvě č. 101 budou všichni příjemci dotace buď veřejným zadavatelem, nebo právě zadavatelem dotovaným.

Zadavatelé veřejní, sektoroví i ti „dotovaní“ se při výběru dodavatele za určitých podmínek řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Každopádně, můžete veřejnou zakázku nechat na mně a já Vás s pojmem „dotovaný zadavatel“ nebudu zatěžovat.

Co se stane, když požádáme pozdě žádost o platbu?

Abyste mohli podat žádost o platbu, nemůžete již být pouze žadatelem o dotaci, ale musíte mít již vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace, které z vás dělá tzv. příjemce dotace. Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení etapy projektu, případně celé realizace projektu – závěrečné etapy (případně do 20 pracovních dnů od vydání rozhodnutí v případě, že je realizace závěrečné etapy ukončena před jeho vydáním).

Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace uvádí, že za pozdní podání žádosti o platbu bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000 Kč.

Každopádně, můžete to nechat na mně a já ji pozdě nepodám.

Co se stane, když vozidlo pořízené z dotace někdo nabourá?

Jako příjemci dotace jste povinni v době udržitelnosti zachovat účel, na který vám byla dotace poskytnuta – v případě pořízení vozidla jste tedy povinni vozidlo 5 let využívat k předem daným účelům. Za předpokladu, že vozidlo nešťastně nabourá a bude tzv. na odpis, bude nutné pořídit jiné, srovnatelné vozidlo, kterým původní vozidlo nahradíte (tím učiníte opatření k nápravě). V opačném případě byste museli vrátit celkovou částku vyplacené dotace. Pro tyto případy (nikde nevíte) je ale v každém případě lepší majetek pořízený z dotace pojistit. U vozidla se pak zajisté vyplatí sjednání nejen povinného ručení, ale i havarijního pojištění.

Každopádně, můžete to nechat na mně a já Vám zašlu nabídku na havarijní pojištění vozidla.

Pokud byste potřebovali pomoci s administrací projektu, ozvěte se mi.

Chcete upozornit na nové články?