Novoroční revize dotačních projektů

Připravila jsem pro Vás článek se šesti tipy, jak se v začátku nového roku postarat o dotační projekty.

  1. Mnoha dotačním projektům končí období realizace k 31. prosinci. Zpravidla do měsíce až dvou je potom zapotřebí předložit závěrečnou zprávu o realizaci, někdy také zvanou jako závěrečné vyhodnocení akce. Nezapomeňte proto zkontrolovat data ukončení Vašich dotačních projektů.
  2. Právě proto, že mnoho projektů bývá finančně ukončeno ke konci roku, monitorovací zprávy o udržitelnosti potom mívají termín pro předložení na začátku ledna. Termín většinou bývá kratší – 10 pracovních dnů či 2 kalendářní týdny. Nezapomeňte proto předložit monitorovací zprávy o udržitelnosti Vašich projektů.
  3. U projektů financovaných ze státního rozpočtu (tradičně veřejné budovy, místní komunikace, tělocvičny, hřiště z MMR; školy a obecní byty z MFČR; rybníky a malé vodní nádrže z MZE…) se předkládá do 15. února roku následujícího po vyčerpání celkové výše dotace finanční vypořádání dotace podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Nezapomeňte proto předložit finanční vypořádání dotace (přílohu č. 3 vyhlášky) ke všem relevantním projektům.
  4. Pokud jste nevyčerpali peníze určené na rok 2021 z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (tradičně u chodníků a cyklostezek), je nutné požádat o převod nevyčerpaných prostředků samostatnou písemnou žádostí nejpozději do 31. března. Nezapomeňte proto požádat o převod finančních prostředků, pokud jste Váš projekt spolufinancovaný ze SFDI nestihli realizovat v roce 2021.
  5. V prosinci se někdy uzavírají smlouvy či dodatky ke smlouvám trochu ve spěchu. Setkání zastupitelstev obcí bývají naplánovaná na konec druhého týdne v prosinci a – co si budeme povídat – třetí prosincový týden je už stvořený spíše pro pohádky a cukroví, nikoliv pro soustředěnou práci. Proto pokud jste uzavírali v prosinci smlouvu či dodatek, zkontrolujte, že jste je uveřejnili na všech místech, kde je pro Vás uveřejnění povinné (profil zadavatele do 15 dnů, věstník veřejných zakázek do 30 dnů, úřední deska, registr smluv do 30 dnů…).
  6.  Na profilu zadavatele povinně uveřejňujete i výši skutečně uhrazené ceny za plnění každé smlouvy, jejíž hodnota přesáhla 500 000 Kč bez DPH. Skutečně uhrazená cena se uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy. Ale u smlouvy, jejíž doba plnění přesáhne jeden rok, uveřejňujete do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.

Chcete upozornit na nové články?